% Errors, typos and misprints in the Sword module BKR. Check it out, for example, in Bibletime (a Linux Bible study program) where you can download Czech Bible Kralická as CzeBKR module, and you will see all these errors as parts of the text. The ones you see below have been fixed for the OpBible project, so you can use the CzeBKR Bible safely. However, other translations may be (and probably are) corrupted in a similar manner, so you better watch out for the quality your sources.

Genesis
4:15 mštěnobude
10:1 popotopě
19:13 žese : že se abychomzkazili
19:28 ,i
19:34 potomvejduc otcenašeho
19:35 svémuvína, onpak kdyžvstala
22:1 pakty
22:8 ,synu
22:16 přisáhljsem
22:20 zvěstovánojest porodilataké
23:19 Sáru,manželku
24:43 protož,nechžť
27:15 Ezausyna
27:19 Ezau,prvorozený
27:33 velikounáramně
28:17 jiného,jediné
29:26 nežprvorozená
29:30 jivíce letjiných
30:22 Ráchel,uslyšel
31:8 peřestého,to
31:32 své,nechať
31:50 mnoua tebou
32:28 jménotvé
37:2 bratřímisvými
39:23 dohlídal,což
40:11 dorukou
41:30 hladu,v nichž
41:43 nade vší zemi : zemí
42:7 k nim,řka jim
44:13 doměsta
44:26 jíti,než
46:33 řekl:Jaký
46:34 myi
48:9 řekl:Přiveď
48:9 ... a požehnám jim BEZ TEČKY
50:24 Játudíž

Exodus
4:15 měličiniti
12:16 mítibudete
13:13 vyplatíšhovádkem
15:23 pítivod
16:23 svatéHospodinu
17:5 předlidem
20:24 obětovatibudeš místěrozkáži
20:26 budešk oltáři
21:6 veřeji,a probodne
23:2 zlému,a nebudeš
25:8 bydlilu prostřed
25:32 jeho,a
34:15 nepovolalitě
34:34 mubylo
36:31 dřívi (=dříví) setim

Leviticus
2:2 témouky naoltáři
4:18 vylejek spodku
6:3 zapřelby
6:25 sezabijí
7:38 Mojžíšovina
8:16 všeckem
9:20 včecken
10:9 píti,ty
11:43 nepoškvrňujtese
11:44 nepošvrňujte (chybí k)
11:45 jsemvás jsemsvatý
13:51 anebna
18:30 ohavných,kteří jimipoškvrňujte
20:14 matku její nešlechetnost -- chybí čárka
22:8 Já jsem, Hospodin
24:23 hozametali
25:16 tím, menší
26:13 jimnesloužili

Numeri
1:45 k bojiv Izraeli
2:4 šet set : šest set
2:27 kniže
3:26 oltářivůkol
3:27 Amramitskáa
5:26 jejíhoz
5:27 zlořečená,a obrátí
6:11 hřích,a
6:14 poškvrnyv
6:15 suchýmii
6:26 tobě,a dejž
7:86 stoa
7:89 cherubíny,a
8:3 rozvítil
8:19 rána,kteráž
9:22 leželi,a nehnnuli se
10:32 tedyi
11:1 cožse
11:18 zítřku,a
11:20 plaka-li jste vyšliz
11:25 mluvilk
13:20 čineúrodná
13:33 kobylky,a
15:11 nebz
15:16 přichozímu
15:32 dřívív
16:14 dědicví
16:18 i Mojžíši Aron
16:42 ohlédlik
19:17 ze spálené -- chybí jalovice
21:7 Zhřešili jsme nebo bez čárky
22:6 tomuto,nebo
26:26 z něhožčeleď
27:18 Vezmik sobě
31:12 Izraelských,i
31:20 dílo z í kozích - chybí srstí
32:5 očina
34:7 budete:Od

Deuteronomium
5:15 tvůjodtud
6:12 téžké
7:16 neboto
8:1 Hospodinotcům
12:6 iprovorozené
13:1 anebněkdo
13:8 poslouchej;neodpustíť
16:20 zemí,kterouž
20:3 dnesk boji
25:5 švragrovství, taky 7
26:18 příkázaní
31:3 tebou,jakož
32:5 svou,jakáž
32:14 přeničných
32:26 bych:Rozptýlím
32:46 vám,a
33:7 jejsprovozuj

JOZUE
5:6 dátiotcům
10:12 v mocsynům
16:10 u prostředEfraima
18:1 synůIzraelských
18:24 dvanácta vsi jejich
19:8 Tojest
20:2 rci jim:Oddejte
22:18 rozhěvá taky 23:16

SOUDCů 1:15 takéstudnice
3:1 Izraele,totiž
3:2 něvěděli
4:20 při-šel-li
7:13 jejsvrchu
8:23 jápanovati
9:2 abypanovalo
9:57 mužůSichemských
11:5 aby zasepřivedli
11:26 ve všechměstech zatři sta let
12:4 mužeGaládské
14:8 namrtvého lva
19:18 jsembyl
20:6 krajindědictví

1 Samuelova
2:8 založilokršlek
6:17 za Azotjeden
12:11 jstebezpečně
14:14 zbilJonata
15:22 kuposlušenství
16:4 řekli:Pokojný-li
16:5 Odpověděl:Pokojný
16:6 řekl:Jistě
16:7 Samuelovi:Nehleď
16:8 řekl:Také
16:9 řekl:Ani
16:10 Izai:Ani
16:11 Izai:Jsou-li Izai:Pošli
16:12 Hospodin:Vstana
16:15 jemu:Aj,
16:17 svým:Medle
16:18 řekl:Aj,
16:19 řka:Pošli
16:22 řka:Medle
17:57 přivedljej
18:11 kopí,řka
21:9 neníkromě
22:15na kohoz čeledi služebníktvůj
23:18 smouvu
25:38 Nábale,i umřel
26:6 bratruJoábovu sstoupíms tebou
26:25 dokážešctnosti
27:10 poledníJudově
28:9 hadačez země
30:19 anivelikého

2 Samuelova
11:23 honili jsem je
13:11 uchopilji
18:26 sám.Tedy
18:33 synumůj
19:19 učinilslužebník
19:21 ařekl
19:22 mázabit
20:1 Izai;obrať
21:2 z synůIzraelských
21:15 ustalDavid
22:25 spravedlnosi
22:39 sprobodaljsem je
23:9 synaAchochi
23:13 v údolíRefaim
24:9 vytrhnoutimeč stotisíc

1 Královská
1:39 králŠalomoun
4:19 v zemiSeona
5:7 nyní,kterýž
5:12 moudrostŠalomounovi bylpokoj
7:30 raménka;tolikéž
8:1 truhlu smouvy
8:46 do zeměnepřátelské
9:1 vykonatiumínil
10:21 zlatanejčistšího soběco
11:11 Šalomounovi:Poněvadž
13:4 Jměteho
14:7 pravíHospodin
14:10 zanechanéhov
16:16 v ležení,takové soběkrále
17:9 těživila
18:34 po druhé.Řekl
20:7 medle,a vizte
22:48 polámalyse
22:52 synaNebatova

2 Královská
1:13 Boží,prosím
5:22 dvojeroucho
7:12 vyšliz
8:2 řečimuže bydlilapohostinu
8:9 výbornéDamašské
8:10 Hospodinmi
10:25 tělajejich
17:29 každýnárod v doměvýsostí
18:6 jeho,kteráž
18:17 kJeruzalému
20:14 Ezechiáš:Z země
22:12 královskému,řka
23:3 jehoa
23:24 byloviděti
23:30 lidzemě

1 Parlipomenon
1:48 Akdyž
2:19 soběKálef
2:23 měst.To
4:2 jsourodové
4:6 synovéNaary
5:2 provorozenství
5:21 jejichpadesáte tisícosob
10:12 doJábes
11:2 nadlidem
12:20 Manassesova:Adnach
12:37 Manassesova,přišli
13:14 čeledíObeded
16:29 jeho,přineste jeho,a v okrasesvatosti
18:10 spoluse
25:6 doměBožím
28:19 abychvyrozuměl
29:18 na věky,totiž svého,a nastrojuj
29:22 ustanovilipo

2 Paralipomenon
3:16 svatynisvatých
5:13 tedyoblak
7:5 zajistékrál
15:16 modlutu
17:4 skutkůlidu
17:11 tisícícha
18:18 stojícípo
20:34 Jozafatových,prvních
24:19 zaseobrátili
25:15 proroka,kterýž
25:23 synaJoasova doJeruzaléma odbrány
26:3 létěv
30:5 aby přišlik
33:9 věcinežli
34:8 aJoacha

Ezd
5:1 kteřížbyli

Nehemjáš
4:9 my pak modlili jsem se
6:10 Mehetabelova,kterýž
7:4 nebylivystaveni
7:64 zapsánío sobě
7:65 knězs urim
7:70 pokladtisíc
8:13 čeledíotcovských
9:5 dobrořečíslavnému
9:17 svémuz
12:25 vrátnýchpři

Ester
4:11 služebnící
6:7 tomu,jehož
8:5 kteréžrozepsal
8:11 kteřížby
9:13 Ester: jestliže velké J

Job
3:6 početměsíců
6:14 Všemohoucíhoopusti
8:3 soudil,a
10:8 hubíšmne
10:12 milordenství
11:17 nastaneťčas
14:17 v pytlíkupřestoupení
27:15 pohřbenibudou
28:27 ji,připravil
34:29 spatří?)Tak
41:32 až sezdá

Psalms
6:9 Ho spodin
13:6 zpívati -- malé z na začátku verše
18:11 skrýši,vůkol
27:4 svého,a spatřoval
35:18 shromážděnívelikém
39:1 pojmuv uzdu
41:10 nademnou
51:1 Davidův, Když
55:19 odvěčnosti
65:6 svou,silou
68:16 přebývati,jistě žeť
69:20 mnekdo
71:24 zahabiti
74:19 své,na
88:10 oslavovali?Sélah
90:7 prochlivostí
91:16 ukážijemu
93:1 seoblékl
96:9 svatoti
103:13 dítkami,tak hobojí
110:1 zapodnože
118:19 spravedlnosti,a vejda
118:29 jestdobrý
119:53 kteří opouštěji
119:127 vícenežli
119:141 opvržený
119:166 Hospodine,a
119:174 -"-
119:175 chváliti,a
120:1 jsem,a
120:4 ,a
120:5 musímv
121:8 časuaž
128:2 štastněť
139:16 dnové,v nichž
143:8 micestu
148:1 hospodina

Přísloví
14:29 rozumu,ale
14:30 srdce zdavé
17:1 s pokojem,nežli
21:9 na střeše,nežli
25:24 na střeše,nežli
27:12 Opatrný vidá zlé

Kazatel
2:17 nebo semi trápeníducha
2:19 mou,kterouž
4:6 s odpočinutím,nežli
7:5 moudrého,nežli
8:17 imyslil nicnajíti
9:4 jestnežli
10:3 žeblázen

Píseň
5:6 Duše mábyla
8:10 nacházejícípokoj

Izajáš
1:29 ponichž
2:22 čě - člověku
3:6 knížetemnaším
6:7 hle,dotekl
13:14 jedenkaždý
14:31 přijde - čárka - aniž bude
15:5 vydávatibudou
19:1 apřitáhne
26:9 nýbrži
26:18 obyvateléokrlšku
27:4 Kdožmi
28:1 těm,kteříž
28:2 prudceaž
28:18 vašes
28:22 tojistém
30:8 zůstávalodo
30:33 potoksiry
31:3 jemužbyl
32:14 radostidivokým
39:7 z tebe,které
40:10 nad ním;aj
40:24 anižkořene
41:2 podmanilnárody
41:28 žádného,není
51:5 vyjdeťspasení
51:13 toho,kterýž
53:10 za hřích,viděl
54:1 Prozpěvuj,neplodná
56:7 modlitbyslouti
60:9 SvatéhoIzraelského
60:14 budouk zpodku
63:9 vysvobozval
63:14 sstupuje,tak
65:10 hledali,budou
66:3 ten,kdož proto že, čárka navíc

Jeremiáš
4:2 Hospodin,tedy
6:9 ten,kterýž
6:11 budei shromážděnímládenců
9:16 národy,kterýchž
11:3 BůhIzraelský
11:13 nanichž
13:11 důmIzraelský
16:10 jestnepravost jímžjsme
16:16 díHospodin
17:11 budebláznem
26:11 řkouce:Hoden
26:22 s nímdo
30:10 abyodpočíval
31:37 vyhledánizákladové díHospodin
34:1 Slovo,kteréž
39:13 králeBabylonského
40:1 zajatýchJeruzalémských
40:2 Tedyvzal
40:10 slízejte : sklízejte
42:6 pro nejž
42:9 abychrozprostíral
43:11 kteří pod meč, -- chybí po druhé pod meč.
49:8 obraťe se -- obraťte se
50:10 nasytíse
51:6 babylona
51:9 babylon
51:63 prostředEufrates
52:18 Též hrnce. lopaty

Pláč
2:12 víno? když

Ezechiel
3:19 Paklibys
5:16 Tehdáš
6:2 protihorám
6:14 žejá
7:10 přicházeje,přišlo
8:6 kteréžčiní
8:17 nátiskem,obrátili
10:15 tazvířata
12:3 zdaby
16:3 tvůjjest
18:21 byse
20:8 nezanechali.Protož
20:44 cestvašich
24:27 připřítomnosti budešzázrakem
27:9 opravovaliv
27:19 vně : vlně
27:31 lysiny,přepáší
29:4 tvých,i
33:5 zůstane.Byť
36:18 naně
39:17 vám,obětí
39:25 PanovníkHospodin
40:25 zdélía
47:3 vodu,vodu
48:5 totižEfraim
48:10 svatá,totiž

Daniel
1:10 chování : chováni
2:12 z té příčiný
6:26 bálise jestBůh
7:2 řekl? : :
12:10 alemoudří

Ozeáš
9:6 kopřivadědičně
14:1 nepravostisvé

Joel
2:28 budouprorokovati

Abdiáš
1:12 uzkosti
1:16 píti bedete

Jonáš
1:10 velikou,a

Micheáš
1:5 jestpříčina
4:13 rok : roh

Abakuk

Sofoniáš
1:12 Nečiniť

Aggeus
2:5 Důch

Zachariáš
4:2 řekl:Vidím
6:15 Hospodinzástupů
13:4 se budoustyděti

Malachiáš
2:9 v Nevážnost
4:2 budena
4:5 prvénežli

Matouš
3:3 volajícíhona
3:9 synyAbrahamovi
6:23 nešlechetné,všecko
7:11 kteří ho, prosí
15:34 máte?A oni
15:36 ryby,učiniv
16:22 nestanese
26:13 ito

Marek
5:16 jim,kterak
6:24 své:Zač
9:45 života,nežli
10:26 sebou:I kdož
11:23 bykoli seboudo staneťse
12:20 napozůstavil
14:27 Bíti budu pastýře: budou

Lukáš
1:35 narodí,slouti
1:38 stanižmi
1:73 přísahu,kterouž
2:7 provorozeného
4:8 jest:Pánu
6:33 hříšnící
7:14 pak,kteříž Mládenče,toběť
8:14 jsou,kteříž
12:6 penížky
12:12 hodinu,co
12:37 služebníkům těm,kteréž
12:46 v den,v kterýž
13:35 díte:Požehnaný
14:2 vodnotelný
14:3 řka:Sluší-li
14:5 řekl:Čí
14:9 tobě:Dej
14:10 tobě:Příteli
14:12 Pozval:Když
14:15 jemu:Blahoslavený
14:16 jemu:Člověk
14:14 pozvaným:Poďte
14:18 jemu:Ves
14:19 řekl:Patero
14:20 dí:Ženu
14:21 svému:Vyjdi
14:22 služebník:Pane
14:23 služebníku:Vyjdiž
14:30 řkouce:Tento
15:9 řkuci:Spolu
15:12 otci:Otče
15:17 řekl:Jak chleba,a
15:18 jemu:Otče
15:22 svým:Přineste
16:20 Lazar,kterýž
16:30 kdo z mrtvých šel s nim :: k nim
24:39 duchtěla

Jan
3:9 jemu:Kterak
7:35 Kamtento
8:24 zemřetev
11:16 spoluučedlníkum
19:18 s ním jiná dva

Skutky
7:13 bratřísvých
13:7 může opatrného
13:43 Barnabášem,kteříž promouvajíce abytrvali
18:13 cítili Boha

Římanům
6:11 mějtě
8:11 ten,kterýž přebývajícíhoDucha
8:32 jej,i
16:5 mémo : mého

1 Korintským
7:1 psali,dobréť
10:20 ďablů
10:30 to,z
14:32 duchové poddání jsou
15:10 jsem,a
15:36 obživěno

2 Korintským
6:3 nedávájíce

Galatským
2:9 být,podali
6:3 byl,nic
6:8 žití > žíti

Efezským
4:32 vespolek,jakož

Filipským
1:20 mém,buď

2 Tm 2:1 milosti,která
4:4 básněm obrátí -- chybí tečka

Tit 1:14 odvracuji > odvracují

Židům
4:6 něvěru,
5:1 vzatýza
11:7 té,kteráž

1Petrův
2:6 drahý,v
2:23 tomu,kterýž

Jakub
1:15 Potom žádost když počně,

1 Jan 3:22 číníme.

Zjevení
6:5 ď, a viz bez tečky
7:15 ten,kterýž
9:5 zabíjely,ale
18:16 oděno bylo kmenten
20:12 knihaživota